Hebrew Home

Välkommen Hem !

 

 

_MG_8959_pp

 

 

 

Församlingen Hebrew Home Stockholm är en ny Kara messiansk församlings plantering som välkomnar människor från alla länder. Vi startade församlingen hösten 2014 i en expansiv kommun i Stockholms län som heter Upplands-Bro. Här byggs det och människor flyttar in från andra kommuner i Sverige till denna vackra plats. Det var här Kjell Sjöberg startade Bro-gemenskapen och skrev sina böcker, det finns ett andligt arv av bön och profetisk klarsyn att förvalta på denna plats. Idag finns här glest med kyrkor och föreningar, men med Församlingen Hebrew Home hissas åter segerbaneret över denna plats.

Det har inte gått ett år sedan starten, men redan har många nya ansikten besökt oss. Nu i Juni släpper vi församlingens första Lovsångs CD som heter Hebrew Home Praise och vi vill göra fler i en serie av album. Vår hemsida skall få sig en uppfräschning och våra möten kommer att sändas direkt via Internet. Böcker skall skrivas, människor skall bli frälsta och förvandlade. Vi behöver människor som vill stå med oss i uppdraget att lägga en grund för reformation i Sverige. Bruden gör sig redo inför bröllopet med konungen – men vänner, Brudeskaran i Sverige skall bli större och Församlingen Hebrew Home vill vara med bland skördearbetarna. I den andeutgjutelse som kommer över Sverige – där vill Hebrew Home vara i frontlinjen.

I församlingens fundament Yeshua / Jesus finns seger över traditioners inflytande, vi vill vara redo när Yeshua / Jesus möter oss i skyn. Församlingen har en befriande undervisning som övervinner människans traditioner. På våra möten ber vi i Andens kraft om helande, upprättelse, och befrielse för de som levt i och under traditionens läror, vi vill vara en miljö med glädje och uppenbarelse från Ordet.

Bli gärna månadspartner eller reformationspartner till vår församling och berätta även för dina vänner att Herren håller på att resa upp en segerrik församling i Sverige. Till hösten 2015 börjar vi med möte varje vecka, fram tills nu har vi haft möten varannan vecka, så innan ett årsdagen av församlingen kommer vi att dubbla antalet möten. En välsignelse är att få rätt undervisning och en annan är att få se ett förvandlat Sverige genom Herren mäktiga kraft, det kräver insatser som vi endast förmår genom Hans kraft och auktoriteten i Yeshua / Jesus namn. Vill du ge till oss – gör det då från hjärtat och med Andens tilltal. (FÖRSAMLINGENS SWISH-NR: 1231963420)

Vi studerar Torah, firar Shabbat och Herrens högtider i andens frihet under vår vandring med Yeshua/Jesus. Vi tror på Bibelns lärande om lärjungaskap, vuxendop och Andens dop. Att ett liv i helgelse underställt – hela Guds ord, som ger sann frihet för att leva i vår värld. Vi bekänner Yeshua/Jesus som sann Gud och människa. Frälsning genom tro och inte genom gärningar. Finns i vår församlingen;  Lovsång och bön – Undervisning i Ordet – Evangelisation – Vuxendop – Shabbat – Herrens Högtider – Bönegrupp – Israelgrupp – Alefkurs.

Önskan är att få bli och vara den bästa församlingen och gemenskapen för dig, dina vänner och eventuell familj. Du ska veta att Församlingen Hebrew Home kan du möta på riktigt och inte bara på nätet. Vi skulle vilja inbjuda dig till att möta oss live i Församlingen Hebrew Home. Vi vill hälsa dig välkommen att utforska tron på Messias tillsammans med oss. Det finns många frågor så självklart bjuder vi på fika under samtalet.

Välkommen att besöka oss på Trombon stigen 5 i Brunna, Kungsängen. Om du bara vill komma och kolla så gör det: Oavsett om livet flyter eller sjunker så vet vi att Församlingen Hebrew Home är en go plats för dig.

 

Welcome  Home !

 

 

Shabbat

The Assembly of Hebrew Home Stockholm is a new Kara Messianic Assembly plantation that welcomes people from all countries. We started the Assembly in autumn 2014 in an expansive municipality in Stockholm state called Upplands-Bro. Here are being built and people moving in from other municipalities in Sweden to this beautiful place. It was here Kjell Sjöberg started Bro Community and wrote their books, there is a spiritual legacy of prayer and prophetic lucidity to manage at this location.

Today there are sparse with churches and associations, but with Assembly Hebrew Home hoisted again the victory banner on this place. There has not been a year since the start, but already has many new faces visited us. Now in June we will release Assembly first Praise CD called Hebrew Home Praise and we want to make more in a series of albums. Our website will get themselves a facelift and our meetings will be broadcast live via the Internet. Books should be written, people to be saved and transformed. We need people who will stand with us in the mission that lay a foundation for the reformation in Sweden. The bride getting ready for the wedding of the king – but friends, The Bride of Sweden must become bigger and Assembly Hebrew Home wants to be among the harvesters. In the spirit outpouring coming over Sweden – which like the Hebrew Home to be in the front line.

The Assembly foundation Yeshua / Jesus is victory over traditions influence, we want to be ready when Yeshua / Jesus meets us in the sky. The church has a liberating education that overcomes human traditions. At our meetings, we ask the Spirit’s power of healing, restoration and relief for those who have lived in and the tradition’s teachings, we want to be an environment of joy and revelation of the Word.

Be happy monthly partner or reformation partner to our congregation and even tell your friends that the Lord is about to raise up a triumphant church in Sweden. By autumn 2015, we start by meeting every week, until now we have had meetings every two weeks, so before the anniversary of the Assembly, we will double the number of meetings. A blessing is to get the right education and another is to see a transformed Sweden by the Lord mighty force, it requires the efforts that we are only able through His power and authority of Yeshua / Jesus name. Do you want to give to us – then do it from the heart and with the Spirit of address. (ASSEMBLY SWISH NO: 1231963420) Right now needed funds to the lectern, microphones, carpeted, 8 extra chairs, video equipment and editing equipment.

We study Torah, celebrate Shabbat and the Feasts of the Lord in the spirit of freedom in our walk with Yeshua / Jesus. We believe in the Bible learning about discipleship, adult baptism and Spirit baptism. To a life of holiness subject – the whole word of God, which brings true freedom to live in our world. We confess Yeshua / Jesus as true God and man. Salvation by faith and not by works. Available in our congregation; Worship and prayer – teaching the Word – Evangelism – Adult – Shabbat – Feasts of the LORD – prayer group – Israel Group – Alefkurs.

The desire is to become and to be the best the parish and the community for you, your friends and family possible. You should know that the Assembly Hebrew Home you can meet in real life and not just online. We would like to invite you to meet us live in the Assembly Hebrew Home. We would like to welcome you to explore faith in Christ with us. There are many questions so obvious we offer refreshments during the call.

Welcome to visit us at Trombonstigen 5 in Brunna, Kungsängen. If you just want to come and check so do it: Whether life flows or falls, we know that the Assembly Hebrew Home is a good place for you

 

Agenda

Vi håller våra möten i Brunna på Trombon stigen 5, som ligger i Kungsängen. Gå in på fliken Möten så ser du våra tider och platser. Kom och var en del av den sista reformationen. Vår vision är; Hela Ordet Hela Sanningen Hela Livet. Välkomna i Yeshua/Jesu namn. Shalom

Agenda

We hold our meetings in Brunna on Trombon stigen 5, which is located in Kungsängen. Go to Meetings tab and you’ll see our times and places. Come and be a part of the last Reformation. Our vision is; The whole Word the whole Truth lifetime. Welcome in Yeshua/Jesus. Shalom

Fira Shabbat

Anmälan för Sabbat Måltid vid inbjudan: Sabbat Måltidens tid: Varje fredag Kl. 18.00 Priset per deltagare är 75 kr. Vi hanterar inte pengar på sabbaten. Så vi önskar anmälan och betalning senast torsdag.

Celebrating Shabbat

Registration for Shabbat Meal: Shabbat Meal time: Every Friday to 18:00 hours The price per participant is 75 Sek We do not handle money on Shabbat. So we desire registration and payment no later than Thursday.

Fira Herrens Högtider

Tillsammans med oss, allt är klart när du kommer till festen. Priset per deltagare är 175 kr. Högtidsfest kommer att annonseras i förväg. Anmälan och betalning önskas samtidigt.

The Feasts of the Lord

Celebrate the feasts with us, everything is ready when you arrive at the party. The price per participant is 175 Sek. The Feast will be announced in advance. Registration and payment required at the same time.

Teologiskt seminarium

Kara – Messianskt teologiskt seminarium under våren 2016 kommer att hållas. Vidare information kommer.

Theological Seminary

Kara Messianic Theological Seminary in the spring of 2016 will be held. Further information will follow.

 

FÖRSAMLINGENS BANKGIRO NR:  140 – 0886

FÖRSAMLINGENS SWISH-NR:  1231963420