"/>
Hebrew Home

Välkommen Hem !

 

 

_MG_8959_pp

 

 

 

Församlingen Hebrew Home Stockholm är en ny Kara messiansk församlings plantering som välkomnar människor från alla länder. Församlingen finns i en expansiv kommun nära Stockholm som heter Upplands-Bro. Här byggs det och människor flyttar in från andra kommuner i Sverige till denna vackra plats. Det var här Kjell Sjöberg startade Bro-gemenskapen och skrev sina böcker, det finns ett andligt arv av bön och profetisk klarsyn på denna plats.

I församlingens fundament Yeshua / Jesus finns seger över traditioners inflytande. Församlingen har en befriande undervisning som övervinner människans traditioner. På våra möten finns kraften till helande, upprättelse, och befrielse för de som levt i och under traditionens mörka läror, vi vill vara en miljö med glädje och uppenbarelse från Ordet.

Bli gärna månadspartner eller reformationspartner till vår församling och berätta även för dina vänner att Herren håller på att resa upp en segerrik församling i Sverige. Till hösten 2016 börjar vi med 2 möten varje vecka i en ny större lokal, detta ger oss bla möjlighet att annonsera mer och större. Ett förvandlat Stockholm genom Herren mäktiga kraft är möjlig – med smord undervisning till de som vill tjäna Herren.

Vill du ge till oss – gör det då från hjärtat och med Andens tilltal.

(FÖRSAMLINGENS SWISH-NR: 1231963420)

Vi studerar Torah, firar Shabbat och Herrens högtider i andens frihet i vår vandring med Yeshua/Jesus. Vi tror på Bibelns lärande om lärjungaskap, vuxendop och Andens dop. Att ett liv i helgelse underställt – hela Guds ord – ger sann frihet för att leva i seger och glädje. Vi bekänner Yeshua/Jesus som sann Gud och människa. Frälsning genom tro och inte genom gärningar. Finns i vår församlingen;  Lovsång och bön – Undervisning i Ordet – Evangelisation – Vuxendop – Shabbat – Herrens Högtider – Bönegrupp – Israelgrupp – Alefkurs.

Önskan är att få bli och vara den bästa församlingen och gemenskapen för dig, dina vänner och eventuell familj. Du ska veta att Församlingen Hebrew Home kan du möta på riktigt och inte bara på nätet. Vi skulle vilja inbjuda dig till att möta oss live i Församlingen Hebrew Home. Vi vill hälsa dig välkommen att utforska tron på Messias tillsammans med oss. Det finns många frågor så självklart bjuder vi på fika under samtalet.

Välkommen att besöka oss! Om du bara vill komma och kolla så gör det: Oavsett om livet flyter eller sjunker så vet vi att Församlingen Hebrew Home är en go plats för dig.

 

Welcome  Home !

 

 

Shabbat

The Assembly of Hebrew Home Stockholm is a new Kara Messianic Assembly plantation that welcomes people from all countries. The assembly is in a expansive city near Stockholm called Upplands-Bro. Here are being built and people moving in from other citys in Sweden to this beautiful place. It was here Kjell Sjöberg started Bro Community and wrote their books, there is a spiritual legacy of prayer and prophetic lucidity at this place.

 

The Assembly foundation Yeshua / Jesus is victory over traditions influence, The assembly has a liberating teaching that overcomes human traditions. At our meetings is the power of healing, restoration and relief for those who have lived in the darkness of tradition, we want to be an environment of joy and revelation of the Word.

Be a happy monthly partner or reformation partner to our congregation and even tell your friends that the Lord is about to raise up a triumphant assembly in Sweden. By autumn 2016, we start with two meeting every week, in a new and better location. A transformed Stockholm by the mighty force of our Lord is possible – with anointed teaching to those who want to serve the Lord

Do you want to give to us – then do it from the heart.

(ASSEMBLY SWISH NO: 1231963420)

We study Torah, celebrate Shabbat and the Feasts of the Lord in the spirit of freedom in our walk with Yeshua / Jesus. We believe in the Bible learning about discipleship, adult baptism and Spirit baptism. To a life of holiness subject – the whole word of God, which brings true freedom to live in our world. We confess Yeshua / Jesus as true God and man. Salvation by faith and not by works. Available in our congregation; Worship and prayer – teaching the Word – Evangelism – Adult – Shabbat – Feasts of the LORD – prayer group – Israel Group – Alef kurs.

The desire is to become and to be the best the parish and the community for you, your friends and family possible. You should know that the Assembly Hebrew Home you can meet in real life and not just online. We would like to invite you to meet us live in the Assembly Hebrew Home. We would like to welcome you to explore faith in Christ with us. There are many questions so obvious we offer refreshments.

Welcome to visit us. If you just want to come and look – so do it: Whether life flows or falls, we know that the Assembly Hebrew Home is a good place for you

 

Agenda

Gå in på fliken Möten så ser du våra tider och platser. Kom och var en del av den sista reformationen. Vår vision är; Hela Ordet Hela Sanningen Hela Livet. Välkomna i Yeshua/Jesu namn. Shalom

Agenda

Go to Meetings tab and you’ll see our times and places. Come and be a part of the last Reformation. Our vision is; The whole Word the whole Truth the whole life. Welcome in Yeshua/Jesus. Shalom

Fira Shabbat

Anmälan för Sabbat Måltid vid inbjudan: Sabbat Måltidens tid: Varje fredag Kl. 18.00 Priset per deltagare är 75 kr. Vi hanterar inte pengar på sabbaten. Så vi önskar anmälan och betalning senast torsdag.

Celebrating Shabbat

Registration for Shabbat Meal: Shabbat Meal time: Every Friday to 18:00 hours The price per participant is 75 Sek We do not handle money on Shabbat. So we desire registration and payment no later than Thursday.

Fira Herrens Högtider

Tillsammans med oss, allt är klart när du kommer till festen. Priset per deltagare är 175 kr. Högtidsfest kommer att annonseras i förväg. Anmälan och betalning önskas samtidigt.

The Feasts of the Lord

Celebrate the feasts with us, everything is ready when you arrive at the party. The price per participant is 175 Sek. The Feast will be announced in advance. Registration and payment required at the same time.

Teologiskt seminarium

Kara – Messianskt teologiskt seminarium under våren 2016 kommer att hållas. Vidare information kommer.

Theological Seminary

Kara Messianic Theological Seminary in the spring of 2016 will be held. Further information will follow.

 

FÖRSAMLINGENS BANKGIRO NR:  140 – 0886

FÖRSAMLINGENS SWISH-NR:  1231963420