Hebrew Home

Hebreiskt perspektiv handlar om att se Jeshua/Jesus tydligare, att tränga djupare med rötterna i sin tro på Messias.

Vår bön är att få vara ett sammanhang som kan liknas vid en frodig och välskött trädgård. Planterad i jordmån som är full av näring och intill Andens flöde av levande vatten. Att var och en genom Guds nåd får vara en del av en trädgård som bär sådan frukt som hör himmelriket till (Galaterbrevet 5:22-23).

I all ödmjukhet inser vi att vi tidigare varit blinda för Guds Ords sabbat och högtider. Vi vill vandra den väg Gud visar oss i Sitt profetiska Ord och bekräftar med sin Ande. Det finns en längtan hos oss efter att upptäcka mer välsignelse och glädje genom att i tro lyssna och hörsamma Skaparens anvisningar för Sina högtider vilka berikar livet och relationen till vår Frälsare.

Hebrew Home’s vision fortsätter att vara: Hela Ordet, hela Sanningen för hela livet. En vandring tillsammans i helig och härlig relation med Gud och varandra. En gemenskap som präglas av vördnad för Gud och respekt för varandra.

Stefan & Åsa

Tack Yeshua 

 

 

Tiden har kommit för att växla upp Hebrew Home Stockholm till Hebrew Home Sverige. Den första oktober tar Stefan och Åsa Eriksson över Ledarskapet.

Anders och Jenny Pettersson kommer vara kvar som rådgivare och stödjare till ledarna. 

Stefan och Åsa börjar sitt ledarskap den 1 oktober, de kommer då presentera den vision de fått. 

Anders och Jenny vill tacka alla syskon som stött och visat sin kärlek under uppbyggnadsfasen av Hebrew Home.

Sollentuna kommun bestämde att förbjuda kristna möten i industrilokaler så vi förlorade vår lokal – Vi tänkte att då har Gud något bättre och större på gång och så blev det . 

– En större och bättre lokal håller på att renoveras i Kungsängen som vi kan hyra när vi firar sabbat och högtider. 

Redan nu kan du vara med och ge en gåva till Hebrew Home Sverige på

Swish nr: 070-477 72 28 (Stefan Eriksson)

Tack för din gåva

 

Stefan och Åsa Eriksson

Den här morgonen Jesus med Åsa Eriksson

 

 

 

 

 

SOMMARUPPEHÅLL

26/5 – 30/9

 

 

 

Välkommen Hem !

 

 

 

Församlingen Hebrew Home Stockholm är en Messias troende församling där Guds Ord är i fokus, vill vi visa på hur gamla och nya testamentet  bevisar att Yeshua/Jesus är Messias. Det är alltså en ny messiansk församlings plantering och vi välkomnar människor från alla länder. Församlingen finns i en expansiv kommun nära Stockholm som heter Kungsängen

 

församlingens undervisning om Yeshua/Jesus visar vi på seger över traditionens inflytande. Församlingen har undervisning om sabbaten och Herrens högtider och varför vi avhåller oss från traditionellt firande. På våra möten finns kraften till helande, upprättelse och befrielse för de som levt i och under traditionens mörka läror. Vi vill vara en miljö med glädje och uppenbarelse från Ordet.

 

Välkommen till församlingen på lördagar kl. 13.00.

 

Bli gärna månadspartner eller reformationspartner till vår församling och berätta även för dina vänner att Herren håller på att resa upp en segerrik församling i Sverige. Ett förvandlat Stockholm genom Herrens mäktiga kraft är möjlig – med smord undervisning till de som vill tjäna Herren.

 

Hemgruppen träffas varje tisdag kl. 18.00 för strategisk bön – bön för områden som behöver genombrott. Om du vill vara med i hemgruppen, så är du välkommen att ringa 0709-95 95 11 eller skicka ett mail till info@hebrewhome.se  – Välkommen att bli en del av Guds armé!

 

Vi studerar Torah, firar Shabbat och Herrens högtider i Andens frihet i vår vandring med Yeshua/Jesus. Vi tror på Bibelns lärande om lärjungaskap, vuxendop och Andens dop. Att ett liv i helgelse underställt – hela Guds ord – ger sann frihet för att leva i seger och glädje. Vi bekänner Yeshua/Jesus som sann Gud och människa. Frälsning genom tro och inte genom gärningar. Finns i vår församlingen;  Lovsång och bön – Undervisning i Ordet – Evangelisation – Vuxendop – Shabbat – Herrens Högtider – Bönegrupp – Israelgrupp – Alefkurs.

 

Önskan är att få bli och vara den bästa församlingen och gemenskapen för dig, dina vänner och eventuell familj. Du ska veta att Församlingen Hebrew Home kan du möta på riktigt och inte bara på nätet. Vi skulle vilja inbjuda dig till att möta oss live i Församlingen Hebrew Home. Vi vill hälsa dig välkommen att utforska tron på Messias tillsammans med oss !

 

Välkommen att besöka oss! Om du bara vill komma och kolla så gör det: Oavsett om livet flyter eller sjunker så vet vi att Församlingen Hebrew Home är en go plats för dig.

 

Vill du ge en gåva till vår församlings plantering som innebär TV-arbete, bibelskola, evangelisation och konferenser?  Vill du också vara en del av sista tidens reformation och väckelse?
Var med oss i detta välsignade arbete med en gåva via Swish nr:  123 196 34 20 eller bankgiro nr: 140-0886. Gud välsigne dig!

 

 

 

 

Welcome  Home !

The Assembly of Hebrew Home Stockholm is an faithful congregation of the Messiah where the Bible, the Word of God is the focus that shows how both the Old and New Testaments come together. It is thus a new messianic assembly planting and we welcome people from all countries.
The assembly is in a expansive city near Stockholm called Sollentuna.

The Assembly foundation Yeshua/Jesus is victory over traditions influence, The assembly has a liberating teaching that overcomes human traditions. At our meetings is the power of healing, restoration and relief for those who have lived in the darkness of tradition, we want to be an environment of joy and revelation of the Word. Welcome to the assembly on saturdays at 13.00

Be a happy monthly partner or reformation partner to our congregation and even tell your friends that the Lord is about to raise up a triumphant assembly in Sweden. By autumn 2017, we start with two meeting every week, in a new and better location. A transformed Stockholm by the mighty force of our Lord is possible – with anointed teaching to those who want to serve the Lord.

The homegroup meets every Tuesday at. 18:00 for strategic prayer – prayer for areas that need breakthroughs. If you want to join the homegroup, please call 0709-95 95 11 or send an email to info@hebrewhome.se – Welcome to become a part of God’s army!

We study Torah, celebrate Shabbat and the Feasts of the Lord in the spirit of freedom in our walk with Yeshua/Jesus. We believe in the Bible learning about discipleship, adult baptism and Spirit baptism. To a life of holiness subject – the whole word of God, which brings true freedom to live in our world. We confess Yeshua/Jesus as true God and man. Salvation by faith and not by works. Available in our congregation; Worship and prayer – teaching the Word – Evangelism – Adult – Shabbat – Feasts of the LORD – prayer group – Israel Group – Alef kurs.

The desire is to become and to be the best the parish and the community for you, your friends and family possible. You should know that the Assembly Hebrew Home you can meet in real life and not just online. We would like to invite you to meet us live in the Assembly Hebrew Home. We would like to welcome you to explore faith in Christ with us!

Welcome to visit us. If you just want to come and look – so do it: Whether life flows or falls, we know that the Assembly Hebrew Home is a good place for you.

Do you want to give a gift to our parish’s planting that involves television work, Bible school, evangelism and conferences? Do you also want to be part of the last reformation and revival? Join us in this blessed work with a gift via Swish nr: 123 196 34 20 or bankgiro nr: 140-0886. God bless you!

Agenda

Gå in på fliken Möten så ser du våra tider och platser. Kom och var en del av den sista reformationen. Vår vision är; Hela Ordet Hela Sanningen Hela Livet. Välkomna i Yeshua/Jesu namn. Shalom

Agenda

Go to Meetings tab and you’ll see our times and places. Come and be a part of the last Reformation. Our vision is; The whole Word the whole Truth the whole life. Welcome in Yeshua/Jesus. Shalom

Fira Shabbat

Anmälan för Sabbat Måltid vid inbjudan (annonseras på hemsidan).

 

Celebrating Shabbat

Registration for Shabbat Meal (advertised on the website).

 

Fira Herrens Högtider

Tillsammans med oss, allt är klart när du kommer till festen.
Högtidsfest kommer att annonseras i förväg. Anmälan och betalning önskas samtidigt.

 

The Feasts of the Lord

Celebrate the feasts with us, everything is ready when you arrive at the party. The Feast will be announced in advance. Registration and payment required at the same time.

 

 

 

Teologiskt seminarium

 

 

Theological Seminary

 

 

 

FÖRSAMLINGENS BANKGIRO NR:  140 – 0886

FÖRSAMLINGENS SWISH-NR:  123 196 34 20

 

Facebook

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

[wl_geomap]

Hebrew Home vision

Hebreeiskt perspektiv handlar om att se Jeshua/Jesus tydligare, att tränga djupare med rötterna i sin tro på Messias.

Vår bön är att få vara ett sammanhang som kan liknas vid en frodig och välskött trädgård. Planterad i jordmån som är full av näring och intill Andens flöde av levande vatten. Att var och en genom Guds nåd får vara en del av en trädgård som bär sådan frukt som hör himmelriket till (Galaterbrevet 5:22-23).

I all ödmjukhet inser vi att vi tidigare varit blinda för Guds Ords sabbat och högtider. Vi vill vandra den väg Gud visar oss i Sitt profetiska Ord och bekräftar med sin Ande. Det finns en längtan hos oss efter att upptäcka mer välsignelse och glädje genom att i tro lyssna och hörsamma Skaparens anvisningar för Sina högtider vilka berikar livet och relationen till vår Frälsare.

Hebrew Home’s vision fortsätter att vara: Hela Ordet, hela Sanningen för hela livet. En vandring tillsammans i helig och härlig relation med Gud och varandra. En gemenskap som präglas av vördnad för Gud och respekt för varandra.

/ Stefan & Åsa

Print Friendly, PDF & Email